x
EĞLENCEYE GİRİŞİNİ
EĞLENCEYE GİRİŞİNİ HEMEN AL!

KVKK

İSFANBUL EĞLENCE HİZMETLERİ A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (2018/01)

1. KONU

İSFANBUL EĞLENCE HİZMETLERİ A.Ş. (“İsfanbul”), faaliyetlerini sosyal sorumluluk bilinciyle sürdürmekte, temel hak ve özgürlükler ile özel hayatın gizliliğine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, Şirket, ulusal ve uluslararası alanda kabul gören ilkeler çerçevesinde hareket etmekte, konuyu ticari itibarının bir parçası olarak görmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” “kişisel veri” olarak kabul edilmekte ve kişisel verilerin işlenmesi belirli usul ve esaslara bağlanmaktadır. Şirket, faaliyetlerinin her aşamasında, kişisel verilere ilişkin menfaatlerin korunması için özen göstermektedir.

Şirket, (a) müşterilerinin, (b) müşteri adaylarının, (c) eski müşterilerinin, (d) çalışanlarının, (e) çalışan adaylarının, (f) eski çalışanlarının, (g) ziyaretçilerinin, (h) üye işyerlerinin, (i) üye işyeri adaylarının, (j) eski üye işyerlerinin, (k) tedarikçilerinin, (l) işbirliği içerisinde olduğu tüm kişi ve kurumların ilgili kişilerinin ve anılan kişilerin çalışanlarının, yetkililerinin ve hissedarlarının (“İlgililer”) kişisel verilerinin korunmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaktadır. Şirket, İlgililerin kişisel verilerinin muhafazası ve değerlendirilmesi süreçleri konusunda şeffaflık sağlamak, Kanun ile İlgililerden alınan Kişisel Veri Rıza ve Onay Beyanı uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikasını (“Politika”) düzenlemiştir.

Kanun kişisel verilerin “otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla” işlenmesi durumunu düzenlemektedir. Şirket, Kanun m. 3(1)(ı) uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir. İlgililer, mevzuat çerçevesinde, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında ya da sonrasında Şirket tarafından bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır. İlgililer Politikanın tüm hükümlerinin kapsamında olabilecekleri gibi yalnızca bir kısmının kapsamında da olabileceklerdir. Politika, Kanun dairesinde hazırlanmış olup, Politika mevzuatın emredici hükümleri ile çelişmediği ölçüde geçerlidir. Şirket, Politikayı mevzuat ve sözleşme yükümlülüklerine uyum sağlamak amacıyla tek taraflı olarak güncelleyerek değiştirebilir.

Politika, dokuz ana başlık ve iki ek halinde, 10.04.2018 tarihinde 2018/01 numarasıyla www.isfanbul.com.tr internet adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kanun’un 5 ve 6. Maddeleri, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartlarını ortaya koymaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler Kanunda sınırlı bir şekilde sayılmış olup kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri içermektedir. Kanunun 5. Maddesi özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme şartları 6. Maddede düzenlenmiştir. Özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıdaki hallerde işlenebilecektir.

· Veri sahibinin açık rızası bulunması

· Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi

· Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

· Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

· Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler ise şu şartlara tabi şekilde işlenebilecektir.

· Veri sahibinin açık rızası bulunması

· Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi

· Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Şirket tarafından elde edilen kişisel veriler, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması; Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini; Şirket’in iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenecektir;

· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası, Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi

· Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası, Çalışanların Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası 

· Etkinlik Yönetimi 

· Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi

· İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 

· İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

· İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi 

· İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası 

· İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası 

· Kurumsal İletişim ve Yönetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 

· Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası.

· Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası 

· Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini 

· Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi

· Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

· Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması 

· Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

 3. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kanun’un 8. Maddesi, kişisel verilerin aktarımı ile ilgili olarak verinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığına göre bir ayrıma gitmiştir. Bahsi geçen maddeye göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler, yukarıda 2. Maddede belirtilen işleme şartlarından birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 8. Madde, özel nitelikli kişisel veriler açısından da 2. Maddede belirtilen işleme şartlarına atıf yapmış, ancak aktarım için ayrıca yeterli önlemlerin alınmış olmasını öngörmüştür. Buna göre Şirket tarafından özel nitelikli kişisel veriler,

· Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi ve 

· Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi 

Amaçlarına tabi olarak, her halükarda yeterli önlemlerin alınması sonrasında üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. 

Şirket tarafından kişisel verilerin yurtdışına;

· Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya 

· Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;

· Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve

· Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ilgili Şirket’in ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile aktarılabilmektedir. 

Yukarıdaki şartlar kapsamında Şirket tarafından kişisel veriler, aşağıdaki taraflara aktarılmaktadır: 

· Şirket’in yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan ve dolaylı olarak pay sahipliği bağlantısı bulunan şirketlere ticari, finansal ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesinin temini amacıyla,

· Şirketimizin dış kaynak kullandığı süreçlerde hizmet alımını temin amacıyla tedarikçilere. 

· İş ortaklığının amaçlarının yerine getirilmesini temin amacıyla iş ortaklarına, özellikle; Yenilikçi Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş, Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., İsfanbul Gayrimenkul Yatırım ve Kiralama A.Ş., RDS Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş.- Gürsoy Proje Geliştirme A.Ş. Adi Ortaklığı’na.

· Hukuki yetkileri çerçevesindeki talep edilen bilgilerle sınırlı olarak Hukuken yetkili kamu kuruluşları ve hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlara. 

4. ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kategorizasyonu Ek-1 kapsamında yer almaktadır. 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ

Şirket, Kanun’da öngörüldüğü şekilde, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine veri sorumlusu olarak kişisel verileri hangi amaçla işlediği, işlenen kişisel verileri kime ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile veri sahibinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Herhangi bir süreç, Kanun uyarınca açık rıza alınmasını gerekli kıldığı takdirde, Şirket tarafından yukarıda bahsi geçen bilgilendirmenin yapılması sonrasında veri sahiplerinden açık rızaları alınmaktadır. 

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN TESPİTİ

Şirket, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. Şirket, saklama sürelerini her halükârda yasal yükümlülükleri ve ilgili zamanaşımı süreleri ışığında tespit etmektedir ve bu süre herhalde en az sekiz yıldır. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

7. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir: 

· Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.

· Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. 

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. 

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.

· Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. 

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. 

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

· Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

· Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

· Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.  

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır: 

· Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

· Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

· Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

· Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

· Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Ek-2’de yer alan Formu kullanabileceklerdir. Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, Formun doldurularak, ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Mahallesi Şehit Metin Kaya Sokak No: 11 34065 Eyüp/İstanbul adresine iletilmesi gerekmektedir.

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir. Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. 

Bu kapsamda Şirket;

· Kişisel verilere erişimleri kayıt altına almakta,

· Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlamakta,

· Kişisel veri işleme faaliyetlerinin iş birimi bazında takibini yapmakta,

· Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamakta,

· Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uyumunu temin etmekte,

· Şirket içerisinde erişilen verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapmakta, 

· Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutmakta, 

· Özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan kişileri ek güvenlik kontrollerinden geçirmekte, 

· Kişisel verilere dış kaynak kullanımı v.b. sebeplerle şirket dışından erişim olması halinde Şirket dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri almakta,

· Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli önlemleri almaktadır. 

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ŞİRKET İÇİ YÖNETİM YAPISI

Şirket bünyesinde, Kanun’a uyum için gerekli aksiyonların takibi ve yönetilmesi amacıyla bir Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. Bu Komite’nin başlıca görevleri; 

  • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak ve üst yönetiminin onayına sunmak.
  • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek.
  • Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak.
  • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Şirkette ve Şirketin işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
  • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, kişisel veri sahiplerinin kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlenmesini sağlamak üzere yönetime iletmek.
  • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlanmasını sağlamak.
  • KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri Üst Kurul’un koordinasyonunda yürütmek.
  • Şirket yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

Ek-1: Veri Kategorizasyonu

Veri Kategorisi

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama

Veri Kategorizasyonu İçerisine Giren Kişisel Veri Tipleri

Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler

TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-doyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler

E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres v.b.

     

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ilgili şirket ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri v.b. bilgiler

Müşteri Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler

Müşteri no, meslek bilgisi, v.b.

Müşteri İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler

Talep ve talimatlar, kredi veya banka kartı numaraları, son kullanma tarihi,  ve benzeri diğer bilgileri, sipariş ve sepet bilgileri, v.b.

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

Giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları v.b.

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan,  Şirket ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler (örn. Kart ve Internet sitesi şifre ve parola bilgileri)

 

 

 

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler

Veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kart borcu, bakiye, ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi v.b.

Özlük Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve ery kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanların özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler

Kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge (örn. Maaş miktarı, SGK pirimleri, bordrolar v.b.)

Çalışan Adayı Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirket nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler

Özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları v.b.

Çalışan İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanların veya veri ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler

İşe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi, şirket kredi kartı harcama bilgisi v.b.

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanların performanslarının ölçülmesi ve kariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler

Performans değerlendirme raporları, mülakat sonuçları, kariyer gelişimine yönelik eğitimler v.b.

Yan Menfaatler Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanlara sunulan yan hak ve menfaatlerin planlanması ve çalışanların bunlardan faydalandırılmasına yönelik işlenen kişisel veriler

Özel sağlık sigortası, araç tahsisi v.b.

Pazarlama Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirket tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler

Pazarlama amcıyla kullanılmak üzere toplanan kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri zengileştirme faaliyetleri, v.b.

Hukuk ve Uyum Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler

Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler

     

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik verileri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler.

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirkete yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

Şirketlere yönelik her türlü talep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar

     

Görsel ve İşitsel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları

 

EK-2:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Ad ve Soyadı                           : __________________________________________________

TC. Kimlik Numarası               : __________________________________________________

Adres                                      : __________________________________________________

Telefon Numarası                    : __________________________________________________

Elektronik Posta Adresi             : __________________________________________________

 

Lütfen Şirket ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa Şirket ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz yetkili bilgisini yazınız.

 

Müşteri

 

İş Ortağı

 

Çalışan

 

Ziyaretçi

 

İş Başvurusunda Bulunan

 

Diğer

 

 

Açıklama:

 

 

Veri Sahibin Talepleri

Bu başvuru formu ile kendiniz ile ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

haklarına sahipsiniz. Haklarınıza ilişkin ayrıntıları internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan inceleyebilirsiniz.

Lütfen yukarıda sayılan haklar kapsamında taleplerinizi aşağıda belirtiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyan

KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Formda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep ederim. Başvuru Tarihi:

Adı Soyadı:

İmza: