- Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

İSFANBUL EĞLENCE HİZMETLERİ A.Ş.
İSFANBUL TEMA PARK YARIŞMA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, İsfanbul Eğlence Hizmetleri A.Ş. (‘’Şirket’’), “Annemle Güzel” etkinliği kapsamında “İsfanbul” İnstagram hesabınında yayımlanacak postun altına yarattığını oyunları yorum olarak paylaşan gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. 

1.    İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Adınız, soyadınız, sosyal medya unvanınız ve iletişim bilgileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • Yarışma için başvuru taleplerinizin alınabilmesi,
  • Yarışmanın gerçekleştirilebilmesi,
  • Yarışma sonrasında sıralamanın yapılabilmesi ve ödüle hak kazanan kişilere ödüllerinin iletilmesi,
  • Yarışmanın şeffaflığı kapsamında ödüle hak kazanan kişilere ve yarışmaya katılan diğer kişilere yarışma sonuçlarının sosyal medya dahil olmak üzere tüm dijital medya kanalları üzerinden açık bir şekilde duyuru yapılması ve
  • İsfanbul’a özgü işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

2.    Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde, yurt içinde hizmet alınan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılarımıza, ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, çerçevesinde aktarılabilmektedir.

3.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, “Annemle Güzel” etkinliği çerçevesinde yapılacak İsfanbul Tema Park Yarışmasına başvurunuz üzerinden tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan ‘’kanunlarda açıkça öngörülmesi’’,  “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ‘’veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.’’, ‘’ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

4.    Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, İsfanbul Eğlence Hizmetleri A.Ş’nin Yeşilpınar Mah. Şehit Metin Kaya Sok. No:11 Eyüpsultan/İstanbul adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya “isfanbul.eglence@hs05.kep.tr” adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.